Aktuali informacija

Atgal

VIDUTINIS SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS

INFORMUOJAME, KAD NUO 2023-10-01 KEIČIASI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS

INFORMUOJAME, KAD NUO 2023-10-01 KEIČIASI GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ IR NUOTEKŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS

INFORMUOJAME, KAD NUO 2023-05-01 KEIČIASI  NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO ASENIZACIJOS PASLAUGŲ KAINOS

INFORMUOJAME, KAD NUO 2023-02-01 KEIČIASI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS

2023 M.  PATVIRTINTAS VIDUTINIS SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS GYVENTOJUI PER MĖNESĮ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03E-1255 patvirtintos naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. UAB „Kuršėnų vandenys“ direktoriaus 2023-rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. KV-59 patvirtintas apskaitos prietaisų priežiūros mokestis. Informacija apie kainas pateikta interneto svetainėje adresu https://www.kursevuvandneys.lt/aktuali-informacija/.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03E-1255, nustatė naujas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, todėl nuo 2023 m.  spalio 1 d. nebegalioja kainų skirtumo kompensacijos, vartotojams už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, UAB „Kuršėnų vandenys“.


AKTUALI INFORMACIJA VARTOTOJAMS

Mūsų bendrovė turi tikslą paslaugas teikti kuo mažesnėmis sąnaudomis, todėl mažindama sąnaudas sąskaitų pristatymui, turi suteikusi galimybę klientams sąskaitas gauti elektroniniu būdu.

Informuojame, kad nuo 2023-09-01  pristatomoms popierinėms sąskaitoms už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bus taikomas mokestis.

UAB „Kuršėnų vandenys“ 2023-06-01 direktoriaus įsakymas

Įsakymo kopija

SĄSKAITAS GALIMA GAUTI:

  • ELEKTRONINIU BUDU

Nekilnojamo turto savininkas, ar įgaliotas asmuo prašymą dėl mokėjimo sąskaitos pateikimo elektroniniu būdu gali atsiųsti elektroniniu paštu

buhalterija.kv@uabkv.lt

Prašymas gauti elektroninę sąskaitą 

Prašymo forma

  • SAVITARNOS SVETAINĖJE

https://savitarna.kursenuvandenys.lt/ProfitWeb/ldapLogin.pub

 

Vartotojai savitarnos svetainėje, prisijungę su savo sąskaitoje nurodytu slaptažodžiu, gali deklaruoti apskaitos prietaisų rodmenis, rasti informaciją apie bet kurio mėnesio sąskaitą, atsispausdinti, atlikti mokėjimą.

 

INFORMACIJA DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ

Informuojame, kad  2020 m. lapkričio 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-345 , UAB „Kuršėnų vandenys“ (toliau - Bendrovė) paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje.

Sprendimas T-345

 Kas yra paviršinės nuotekos?

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas apibrėžia, kad paviršinės nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai) vanduo, kurį teritorijos valdytojas (abonentas), naudodamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, surenka ir pašalina į aplinką arba išleidžia į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoda paviršinių nuotekų tvarkytojui).  

Kodėl reikėtų pateikti duomenis?

Ūkio subjektai už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas mokės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. XII-939 3 str. 1 p. ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu Nr. D1-193.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.280587/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.295779/asr

Bendrovė teiks anketas ūkio subjektams dėl informacijos pateikimo sutarčiai sudaryti, negavus prašomos pateikti informacijos, nuotekų tvarkymo viešoji sutartis bus laikoma sudaryta pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas. Šiuo atveju priimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis bus nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka.

Anketa

 

 

INFORMACIJA

dėl atrankos UAB „Kuršėnų vandenys“ Kitos paskirties inžinerinių statinių (12 - nuotekų valymo įrenginiai) Šiaulių raj. sav., Kairiai, Pirties g. 15 statyba– poveikio aplinkai vertinimo išvados

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Kuršėnų vandenys“ Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., LT-81140 Šiaulių r.,

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Kitos paskirties inžinerinių statinių (12 - nuotekų valymo įrenginiai) Šiaulių raj. sav., Kairiai, Pirties g. 15 statyba 

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Šiaulių raj. sav., Kairiai, Pirties g. 15, (kadastrinis Nr. 9124/0003:479).

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Planuojamai ūkinei veiklai – „Kitos paskirties inžinerinių statinių (12 - nuotekų valymo įrenginiai) Šiaulių raj. sav., Kairiai, Pirties g. 15 statyba“, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūra, 2020-07-02 raštas Nr. (30.5)-A4E-5758

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo, Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 70662008, el. tinklalapyje www.gamta.lt.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 70662008, el.p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 70662008 arba el. tinklalapyje www.gamta.lt.Susisiekite su mumis

Fluoridai geriamajame vandenyje
Informacija Bazilionų, Varputėnų ir Gilvyčių gyvenviečių geriamojo vandens vartotojams

Pasaulinė sveikatos organizacija(PSO) yra nustačiusi didžiausią leistiną fluoridų koncentraciją geriamajame vandenyje — 1,5mg/l. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per 120 tūkst. Šiaurės vakarų Lietuvos gyventojų vartoja vandenį, kuriame fluoridų koncentracija kaip 1,5 mg/l. Neretai ji siekia 3 — 4 mg/l. UAB „Kuršėnų vandenys“ eksploatuoja virš keturiasdešimties Šiaulių rajone esančių vandenviečių. Trijose iš jų išgaunamame iš žemės gelmių vandenyje aptinkama didesnė fluoridų koncentracija, negu reikalauja higienos norma. Bazilionų gyvenvietės vartotojams patiekiamame vandenyje randama 1,7mg/l; Varputėnų — 2,3mg/l. (tyrimus 2014m. atliko UAB ‘‘Šiaulių vandenys‘‘ geriamojo vandens laboratorija) ir Gilvyčių — 1,79mg/l.(tyrimus 2014m. atliko Šiaulių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).

Ilgą laiką Šiaulių rajone kaip ir visoje Lietuvoje ši problema nebuvo sprendžiama, kadangi visas dėmesys buvo sutelktas vandens gerinimo įrenginių statybai, kuriuose šalinama geležis, amonis, manganas. Dabartiniu metu situacija keičiasi-Šiaulių raj. savivaldybės administracija ir mūsų bendrovė ieško būdų ir priemonių fluoridų pašalinimui. Priemonių įgyvendinimas sieks kelis šimtus tūkstančių litų ir užtruks nuo 1 iki 3 metų.

Tuo laikotarpiu kol bus įgyvendinamos priemonės, gyventojai gali rinktis individualias sveikatos saugos priemones:
-daugiau vartoti buteliuose fasuoto geriamojo vandens;
-nevartoti maistui fluoruotos druskos;
-gerti daugiau pieno, profilaktiškai vartoti vitaminus C ir B1, kurie padeda greičiau fluorui pasišalinti iš organizmo;
-rinktis dantų pastą, kurios sudėtyje nėra fluoro.

Nedideli fluoridų kiekiai yra naudingi ir reikalingi dantų ėduonies profilaktikai.